Những gì VRES 2018 có thể cung cấp không chỉ là nền tảng để hiểu thông tin thị trường, mà còn để kết nối với các đối tác tiềm năng và dẫn đầu của các dự án tái tạo giai đoạn tiên tiến tại Việt Nam. Ngày: 26-28 tháng 3 tại Nha Trang.