Kinh nghiệm của chúng tôi

Văn phòng của chúng tôi hoạt động tại hơn 42 quốc gia. Tuy nhiên, thị trường của chúng tôi trải rộng khắp toàn cầu và dịch vụ của chúng tôi có thể được cung cấp đến mọi nơi. Ngoài trụ sở đặt tại Pháp (Dinard) Flag of France, các văn phòng được đặt tại Brazil (Porto Alegre) Flag of Brazil / Bồ Đào Nha (Lisbon) Flag of Portugal / Ba Lan (Warsawa) Flag of Poland / Việt Nam (Hà Nội) Flag of Vietnam và Ai-len (Cork) Flag of Irland.

Mặt khác, công ty đã tham gia trực tiếp các hạng mục nghiên cứu và phát triển như :

  • Tiêu chuẩn IEC61400-6 : Trụ tháp và móng ngoài khơi
  • Trụ tháp bê tông cốt thép
  • Bệ móng nổi
  • Kéo dài thời gian sử dụng của móng