Đặc điểm

Các dự án tuân theo tiêu chuẩn và hướng dẫn tùy theo từng quốc gia. Các tiêu chuẩn được biết đến và sử dụng nhiều là : IEC 61400-1, IEC 61400-6, Eurocode, tiêu chuẩn Anh, tiêu chuẩn ACI, tiêu chuẩn theo quốc gia sở tại, hướng dẫn của nhà sản xuất ...

Sự tham gia của đơn vị tư vấn thẩm tra là không bắt buộc cũng như không phải là hệ thống. Tuy nhiên, chủ đầu tư có thể yêu cầu sự kiểm tra đến từ một đơn vị tư vấn độc lập khác.

Trong số các nghiên cứu và giải pháp về địa chất, phổ biến nhất là :

  • Cọc ép
  • Cọc khoan nhồi
  • Micropieux

CTE Wind luôn luôn ưu tiên sử dụng vật liệu địa phương.

Khách hàng thường tìm kiếm những công ty có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu về bảo hiểm toàn cầu chuyên biệt.