Cơ cấu tổ chức

Image représentant l'organigramme de CTE Wind

Groupe CTE bao gồm 130 cán bộ công nhân viên, 20 trong số đó làm việc trực tiếp trong các dự án thiết kế móng điện gió, phân bố tại CTE Wind và các chi nhánh. Sự giám sát chung của lĩnh vực điện gió được thực hiện tại trụ sở chính ở Dinard. Để đảm bảo sự phối hợp cao nhất, tất cả các chi nhánh đều được trang bị hệ thống phòng họp điện tử.